OEE (ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การผลิตโดยรวม)

OEE (ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การผลิตโดยรวม) เป็นมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการผลิต คือ การระบุอัตราของเวลาการผลิตที่ได้ผลิตไปจริงๆ ค่าของ OEE ที่ 100% หมายความว่าคุณผลิตเฉพาะชิ้นส่วนที่ดีเท่านั้นในความเร็วที่เป็นไปได้แบบไม่มีเวลาหยุดพัก ในภาษาของ OEE หมายถึง คุณภาพ 100% (เฉพาะชิ้นส่วนที่ดี) ประสิทธิภาพ 100% (ความเร็วที่เป็นไปได้) และความพร้อมใช้งาน 100% (ไม่มีหยุดเวลา)

การวัดค่า OEE เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการผลิต คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นระบบได้อย่างไรจากผลลัพธ์ในการวัดค่า OEE และความสูญเสียพื้นฐานจากการผลิต OEE เป็นตัวชี้ที่ดีที่สุดสำหรับการระบุความสูญเสีย การเปรียบเทียบความคืบหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของอุปกรณ์การผลิต (เช่น การกำจัดของเสีย)
 

สูตรมาตรฐานในการวัดค่า OEE

 
A (Availability) x P (Performance) x Q (Quality) = OEE
 
ความพร้อมใช้งาน x ประสิทธิภาพ x คุณภาพ = ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การผลิตโดยรวม
 
หากค่าความพร้อมใช้งานเท่ากับ 100%
แปลว่าอุปกรณ์ทำงานตลอดเวลาในช่วงเวลาการผลิตที่วางแผนไว้โดยไม่ต้องมีการหยุดแผนการผลิต
 
หากค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 100%
แปลว่าอุปกรณ์ทำงานตามกระบวนการผลิตนอย่างรวดเร็วที่สุดที่กำหนดไว้โดยไม่มีความช้าหรือหยุดเล็กน้อยในระหว่างการผลิต
 
หากค่าคุณภาพเท่ากับ 100%
แปลว่าอุปกรณ์ทำงานแบบไม่มีข้อบกพร่อง (ผลิตเฉพาะชิ้นส่วนที่ดีเท่านั้น)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640

หรือ 02-6863000 ต่อ 3042

Email: support@aresth.co.th