Argo_Product.png

     ระบบ ARGO เป็นซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรธุรกิจในส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน ด้านการผลิต การจัดการสินค้าคลัง งานขายและการตลาด การจัดการโครงสร้างองค์กร เป็นต้น สามารถช่วยให้ธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ ลดการซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการ และเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจได้ดีขึ้น โดยตรวจสอบข้อมูลการทำงานได้อย่างชัดเจนและ Real-Time รวมถึงช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้มากขึ้น

 

ARGO FEATURE

 

MODULES

 


E-signature management Function

อนุมัติได้อย่างรวดเร็วผ่านอีเมล พอร์ทัล หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ !
ให้คุณเซ็นและส่งได้โดยไม่ต้องอยู่ที่สำนักงาน !

 

Approval Feature-TH.jpg

 

  • มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัว

  • ตั้งค่าอำนาจการอนุมัติที่หลากหลาย

  • ขั้นตอนการอนุมัติสามารถเลือกได้อย่างยืดหยุ่นตามองค์กรหรือกลุ่ม

  • แนบไฟล์ในรูปแบบใดก็ได้

  • ตั้งค่าการอนุมัติได้ยืดหยุ่นตามจำนวนเงิน ปริมาณ และวงเงินสินเชื่อ

  • อีเมล / พอร์ทัลเว็บ / แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ArgoPortal / ArgoAPP


 

Multi-company group management

สำนักงานใหญ่สามารถรวบรวมและควบคุมสถานะการดำเนินงานของแต่ละสาขาได้อย่างอย่างยืดหยุ่น
ช่วยถ่ายโอนและรวบรวมข้อมูลอย่างแม่นยำ !

 

ARGO_Multicompany.png

 

Globalization Management

รองรับหลายภาษา หลายสกุลเงิน เขตและเวลา หัวข้อบัญชี บันทึกธุรกิจ ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท ข้อมูลและโครงสร้างองค์กรระดับโลกอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและภาษีท้องถิ่นตามประเภทอุตสาหกรรม

 

Group Management

การแบ่งสิทธิการทำงานที่ยืดหยุ่น โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือสาขาสามารถทำงานได้อย่างอิสระ ข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อกับส่วนกลางและควบคุมโดยสำนักงานใหญ่

 

Multi-company management

การจัดการกลุ่มธุรกิจและขั้นตอนการดำเนินงานที่แตกต่างกันสามารถกำหนดได้ตามบริษัท/แผนก

* จัดการโครงสร้างของหน่วยธุรกิจข้ามบริษัท (BU)

* จัดการการวิเคราะห์กำไรและขาดทุนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

* จัดการการวิเคราะห์กำไรและขาดทุนของสายผลิตภัณฑ์

 


OUR'S CUSTOMER

 

SVOA     AR GROUP     IT CITY     Explore more...