Inventory Module

โมดูลจัดการคลังสินค้า

     โมดูลจัดการคลังสินค้า ทำหน้าที่ในการ รับเข้า จัดเก็บ และ นำส่ง ข้อมูลคงคลัง อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคีย์หรือสแกนบาร์โค้ดเข้า ระบบ Argo ERP เพื่อนำไปจัดเก็บตามที่คลังต่าง ๆ ที่กำหนด สามารถระบุที่จัดเก็บได้อย่างละเอียด เช่น อยู่โกดังอะไร ชั้นที่เท่าไหร่ แถวเบอร์อะไร เป็นต้น เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและนำออกจากคลัง

ARGO_INVENTORY_SCAN.jpg

ฟังก์ชันการทำงาน

 

วัสดุ/วัตถุดิบ

 • จัดการข้อมูล Material สินค้า FG และ Spare parts

 • สร้าง BOM ได้หลาย level

 • เชื่อมต่อกับ ECN

 • แปลงหน่วยนับ, ชนิด, จำนวน เพื่อไปคำนวนต้นทุน

 • คาดคะเน กำไร และ ขาดทุน

 

การจัดเก็บ

 • ระบุตำแหน่งที่แน่ชัดได้ว่าจัดเก็บอยู่โกดังไหน แถวที่เท่าไหร่ ชั้นเบอร์อะไร

 • ระบุรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการจัดเก็บในคลังแบบเชิงลึกได้ (หมายเลข Lot / วันที่นำเข้าคลัง / ระยะเวลาและรายละเอียด Warranty / วันหมดอายุ / รายละเอียด Supplier เป็นต้น) 

 • บันทึกข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วก่อนเข้าคลังสินค้า (IQC)

 

การนับสต๊อก / การโอนย้าย / การแลกเปลี่ยน

 • ตรวจสอบข้อมูลคงเหลือสำหรับการนับสต๊อก

 • บันทึกข้อมูลการนำเข้า-ออกจากคลัง

 • บันทึกข้อมูลการยืม-คืนระหว่างคลัง

 

การจัดเตรียมเพื่อขนส่ง

 • หยิบของในคลังรูปแบบ FIFO

 • แจ้งเตือน ! เมื่อสินค้าคลงคลังมีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่กำหนด หรือ เมื่อส่งสินค้าช้ากว่ากำหนด

 • สร้างเอกสาร Delivery Notice (DO) เพื่อให้ข้อมูลตรงกับเอกสาร Purchase Order (PO), Sales Order (SO) หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

เกี่ยวกับบัญชีและอื่นๆ

 • รวมบัญชี Consolidate ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ต้นทุน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น​

 • คำนวณคลังสินค้าแบบ Moving average cost​

 • คำนวณคลังสินค้าแบบ Monthly average cost

 • ตรวจสอบคลังสินค้าได้ตลอดเวลาจากที่ไหนก็ได้

 • Interface ข้อมูลพื้นฐานกับระบบอื่นได้

 • เชื่อมต่อกับระบบ QRCode หรือ Barcode เพื่อประหยัดเวลาในการนำข้อมูลและรายละเอียดสินค้าเข้าคลัง

 • สร้าง/ปรับแต่งฟอร์มเอกสารพื้นฐาน เช่น ใบส่งสินค้า ใบเบิกสินค้า และเอกสารอื่น ๆ

 • สั่งพิมพ์เอกสารหรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF ออกจากระบบได้โดยตรง

โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง

#

Accounting Module

โมดูลจัดการบัญชี

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right
#

Shopfloor Module

โมดูลจัดการกระบวนการการผลิต

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right
#

RMA & FAE Module

โมดูลรับประกันสินค้า

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right