ทรัพยากรคืออะไร ?

ทรัพยากรคือปัจจัยใดๆ ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายหรือดำเนินกิจกรรม กล่าวคือ สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ต้องการในการดำเนินธุรกิจ ทรัพยากรมักจะรวมถึงพนักงาน พื้นที่ทำงาน อุปกรณ์ หรือทุน ควรทำความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าธุรกิจของคุณใช้อะไรเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่พลาดช่องโหว่ในธุรกิจของคุณ

Blog_Organisation Resource Content.jpg

ทรัพยากรมีอะไรบ้าง ?

ทรัพยากรของธุรกิจสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทและส่วนที่ใช้บ่อยที่สุดได้แก่

  1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เกือบทุกธุรกิจต้องใช้แรงงานคนเพื่อทำงานให้สำเร็จในแต่ละวัน ในที่นี้รวมถึงทุกคนที่ทำงานให้กับคุณและงานที่พวกเขาทำ

  1. ทักษะการจัดการ

ธุรกิจจำนวนมากประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยเพราะไม่มีทักษะการจัดการ ทักษะการจัดการและการดำเนินการซึ่งเป็นทรัพยากรจึงจำเป็นต่อหลายบริษัท

  1. ความเชี่ยวชาญ

สิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จคือ แรงงานและการจัดการต้องดำเนินด้วยความเชี่ยวชาญ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

  1. วัสดุและอุปกรณ์

ธุรกิจสินค้าส่วนใหญ่มีวัสดุเป็นทรัพยากรในการผลิตและทุกธุรกิจอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อทำงานเฉพาะทางของธุรกิจนั้นๆ

  1. การเงิน

การเงินของบริษัทเป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญสำหรับ การจ่ายค่าแรง การซื้ออุปกรณ์ หรือการเช่าพื้นที่ทำงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

  1. ที่ดิน

เป็นทรัพยากรไม่จำเป็นต้องผลิต แต่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจได้ (สถานที่ผลิต สถานที่จัดจำหน่าย เป็นต้น)

  1. เวลา

เนื่องจากไม่มีธุรกิจใดที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ทันที ทุกธุรกิจจึงจำเป็นต้องถือว่าเวลาเป็นทรัพยากร เนื่องจากต้นทุนของเวลาวัดจากทรัพยากรอื่น จึงมักต้องพิจารณาเวลาควบคู่กันไป เช่น แรงงาน พลังงาน และที่ดิน

ทรัพยากรที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงแหล่งข้อมูลบางส่วนที่ธุรกิจจำนวนมากใช้อยู่ในทุกๆวัน อาจไม่ใช่รายการทรัพยากรที่ครบถ้วนเนื่องจากทุกธุรกิจมีความต้องการเฉพาะด้านของตัวเอง ฉะนั้นควรลองพิจารณาถึงสิ่งที่จำเป็นเพื่อดำเนินกิจการให้เป็นขั้นเป็นตอนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว