SCHMIDT SCIENTIFIC TAIWAN

SCHMIDT SCIENTIFIC TAIWAN

บริษัท Schmidt Scientific Taiwan จำกัด (SST) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1981 ที่เมืองไทเป ให้บริการจัดจำหน่ายและบริการหลังการขายด้านอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์  เซมิคอนดักเตอร์  อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการแพทย์  ธุรกิจครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์  ออปโตอิเล็กทรอนิกส์  การแพทย์  พลังงานแสงอาทิตย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นต้น  โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้ผลิตทั้งจากประเทศอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี อิสราเอล และประเทศในสองฝั่งทะเล   บริษัท SST นำเข้าระบบ ArgoERP มาใช้เพื่อเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 

ความท้าทาย

  • รองรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS)
  • ช่วยจัดการแก้ไขปัญหาการใช้งานที่ระบบเดิมไม่สามารถตอบสนองได้ 
  • ลดต้นทุนการบำรุงรักษา (maintenance)

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ArgoERP สามารถติดตามสถานะของสินค้า ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรได้
  • ArgoERP ใช้วิธีคำนวณต้นทุนแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก สามารถคำนวณต้นทุนต่อวันได้ทุกวัน
  • จัดทำรายงานทางบัญชีให้กับผู้บริหารเพื่อนำไปประกอบการการวิเคราะห์การบริหาร  ไม่ต้องใช้พนักงานจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะอีก
  • ลดการพิมพ์ข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และลดเวลาที่ใช้ในการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างมาก
  • ผสานรายงานทางบัญชีมีส่วนช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในระดับสากลได้
  • ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานได้ เพื่อให้เป็นไปตามที่ IFRS ต้องการ

เมื่อข้อกำหนดของ IFRS เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องการระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง

บริษัท Schmidt Scientific Taiwan จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจด้านเทคโนโลยีชั้นสูงนั้นต้องการติดตามการสั่งซื้อและจำหน่ายของสินค้าแต่ละล๊อตได้ทันที  จึงได้ใช้กลไกลการจัดการสินค้าด้วยการกำหนดหมายเลขล๊อต และวิธีคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหมายเลขล๊อตสินค้า ทำให้ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้าที่อยู่ในคลัง ก็จะสามารถคำนวณต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแต่ละล๊อตสินค้าโดยอัตโนมัติทันที  วิธีคำนวณต้นทุนแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักของ  ArgoERP  สามารถคำนวณต้นทุนต่อวันได้ทุกวัน  ทุกครั้งที่คลังสินค้ามีการเคลื่อนไหว ก็สามารถคำนวณต้นทุนสินค้าคงคลังได้ทันที ยุคที่ผลกำไรอันน้อยนิดนั้น การคำนวณต้นทุนให้แม่นยำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 

ArgoERP  ยังสามารถจัดทำรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหารเพื่อนำไปประกอบการการวิเคราะห์การบริหาร  เพื่อนำไปคำนวณเฉลี่ยต้นทุนและผลกำไรตามรายแผนกหรือรายสายงานและนำไปวิเคราะห์ส่วนได้และส่วนเสีย โดยไม่จำเป็นต้องให้พนักงานคำนวณขึ้นมาอีก

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานของ ArgoERP ได้ เพื่อให้เป็นไปตามที่ IFRS ต้องการ พร้อมกันนี้ยังสามารถสร้างรายงานทางบัญชีตามแบบ ROC GAAP,  IFRS กำหนดและรายงานแบบผสานได้  เพื่อให้เป็นไปตามช่วงคาบเกี่ยวของ 2 มาตรฐานทางบัญชีและการนำเข้ามาใช้อย่างเป็นทางการ สามารถลดภาระการงานจัดทำรายงานทางบัญชีและลดความคลาดเคลื่อนในการสับเปลี่ยนมาตรฐานได้

ArgoERP  เป็นไปตามต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เพิ่มผลประโยชน์โดยรวมจากการใช้ทรัพยากรของบริษัท  สามารถใช้ได้กับหลายบริษัท หลายโรงงาน หลายสกุลเงิน  หลายศูนย์กําไร (Profit center) และหลายโครงการเฉพาะกิจ เพื่อให้เป็นไปตามระบบ ERP ที่เหมาะกับความต้องการแข่งขันในระดับสากล ปัจจุบันบริษัท Schmidt Scientific Taiwan จำกัดกำลังทำเรื่องขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานของระบบที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน เพื่อชิงโอกาสทางการตลาด