Call Now 0633253640

search icon
world icon Language select

Argo RMA

Return Merchandise Authorization

"Bring customer be your loyalty"

เชื่อมโยงเข้าถึงกระบวนการซ่อมบำรุง ทำให้ทราบถึงสถานะของการบริหารจัดการซ่อมบำรุงได้ตลอดเวลา และวิเคราะห์ทางสถิติด้านข้อมูลการซ่อมบำรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต อีกทั้งยังมีตารางการซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วย

กระบวนการทำงาน

  • จัดการคำร้องของลูกค้า
  • ดำเนินการด้านซ่อมบำรุง
  • จัดการเปลี่ยนสินค้าซ่อมบำรุง
  • ข้อมูลสินค้าคงคลัง
  • จัดการบาร์โค้ด
  • สถิติสินค้าชำรุด

Why ArgoRMA?

การให้บริการบำรุงรักษาภายในระยะเวลาการรับประกัน แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อลูกค้า เพิ่มมูลค่าให้แบรนด์และตอกย้ำถึงคุณภาพของสินค้า

การจัดการซ่อมบำรุงตามระยะเวลารับประกันครอบคลุมถึงการรับคำสั่งซ่อม การซ่อมบำรุงให้เสร็จสิ้น การมอบใบรับรองการซ่อมให้ลูกค้า และการบันทึกการซ่อมบำรุง แต่ละครั้งควรมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดในการผลิต การอ้างอิงสำหรับการพัฒนาผลิตภัทณ์ การผลิตสินค้าที่คล้ายกัน และการใช้วัสถุใดครั้งถัดไป ArgoRMA จึงเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดในกระบวนการคืนสินค้า

Related Products

#

Budget Management System

Learn morearrow right
#

Project Management System

Learn morearrow right
#

Argo MES

ARGOMES

Learn morearrow right